تمامی قیمت ها برمبنای قیمت پارچه پیش فرض می باشد .